Veckoblogg
21/8 2023
Åsa Nilsson Dahlström


Kursblogg från den fristående distanskursen ”Naturens rättigheter i teori och praktik” på Jönköping University.
Blogg #1 från kursen ”Naturens rättigheter i teori och praktik”


Hej!

Det här är det första av veckobreven som kommer att publiceras här, där vi som är lärare på kursen kommer att prata om aktuella händelser kring naturens rättigheter, och reflektera kring kursens olika teman. Idag är det jag, Åsa, som sitter vid datorn.

Sedan över tjugo år har jag i min forskning intresserat mig för urfolks traditionella kunskap och olika urfolks kamp för ökat inflytande över sina traditionella marker, resurser och kultur. Mitt intresse resulterade i en doktorsavhandling från 2003 om hur samiska renskötare i världsarvsområdet Laponia i norra Sverige förhandlade om ökad inflytande över förvaltningen av området, och jag ägnade därefter många år till att undersöka hur också andra urfolk har försökt (och ibland lyckats) att få inflytande över natur- och kulturresurser av betydelse för dem och söka erkännande för deras särskilda natursyn. Jag menar inte att alla urfolk delar natursyn med varandra, men urfolkens världsbilder skiljer sig oftast från majoritetssamhällenas, och det gäller till exempel de platser där jag har bedrivit forskning, d v s förutom Sverige också Australien, Aotearoa Nya Zeeland och Vanuatu. Som vi kommer att prata om i den här kursen så finns det vissa likheter mellan olika urfolks perspektiv på världen och Naturens rättigheter (naturen stavas ofta med stort ”N” i det här forskningsfältet, eftersom naturens rättigheter bland annat handlar om att Naturen bör erkännas status som juridisk person – och då skrivs ”Naturen” som ett egennamn). Men Naturens rättigheter har också fått sin inspiration från andra håll och aktörer än urfolk, och har inte minst aktualiserats på grund av världens miljöproblem och klimatförändringar, som ju gäller och drabbar oss alla. 

Ett tydligt och aktuellt exempel på att Naturens rättigheter inte bara rör urfolk är den sydspanska saltvattenslagunen Mar Menor, som i september 2022 fick status i spansk domstol som juridisk person, baserat på principerna för Naturens rättigheter. Detta var resultatet av en framgångsrik namninsamling till stöd för att ge Mar Menor egna rättigheter, efter att åratal av överexploatering av lagunen hade lett till en kraftig övergödning och därmed ekologiska problem med syrebrist och döda bottnar. Situationen blev akut under senhösten 2019, då stora mängder havslevande djur dog på grund av höga halter svavelväte i vattnet. Olika miljöorganisationer mobiliserade då människor att kräva att skydda lagunen genom att ge den egna rättigheter och sätta stopp för sådana aktiviteter som kan skada den.  

Andra välkända exempel på införande av Naturens rättigheter som vi kommer att ta upp under den här kursen rör länder som Ecuador, Bolivia, U.S.A., och Aotearoa Nya Zeeland, med flera, som redan har infört lagar och förordningar på olika nivåer, från att utgöra grund för konstitutionen till lokala kommundirektiv, och också många initiativ som (ännu) inte resulterat i införandet av Naturens rättigheter, t ex i Sverige. Jag ingår också i en forskargrupp som under fyra år framåt i ett projekt finansierat av Formas ska undersöka vad som skulle hända om Naturens rättigheter införs för att komma till rätta med sjön Vätterns olika miljöproblem. Det är ju inte så att det saknas bra lagstiftning inom miljöområdet i Sverige eller EU, men liksom med fallet Mar Menor i Spanien så kanske denna lagstiftning inte anses ge tillräckligt skydd, och/eller så har lagarna kanske inte efterlevts som de ska.

I vilket fall som helst är Naturens rättigheter ett mycket spännande forskningsområde, som utmanar konventionella miljöförvaltningsmodeller och som försöker ge alternativ till den ohållbara utveckling som de flesta forskare är överens om beror på människans aktiviteter och antropocentriska (människocentrerade) världsbild. Vårt jobb här på kursen, vi som är lärare/forskare och ni som deltar i kursen, är att kritiskt undersöka, analysera och diskutera Naturens rättigheter och vad denna idé kanske kan bidra med för att skapa en hållbar utveckling.

Varmt välkomna till kursen och detta intressanta forskningsfält!  
 
Med vänlig hälsning
/ÅsaFler inlägg från Veckobloggen
         
Följ Vems vattenkropp? på Instagram!

vemsvattenkropp